Tuesday, October 13, 2009

матийн хичээлийн бие даалт

Үр дүнгийн шинж тэмдэг Y нь хэд хэдэн тооны хүчин зүйлийн шинж тэмдэгээс хамаарах хамаарлыг судлах явцад хүчин зүйлийн шинж тэмдэг нь тус тусдаа үр дүнгийн шинж тэмдэгт ямар хамааралтайг тооцох шаардлага гардаг. Энэ тохиолдолд корреляцийн хэсгийн коеффициентийг ашигладаг.үр дүнгийн шинж тэмдэгийн Y-т үзүүлэх X1, Ү-н хоорондын хамаарлын коеффициентийг дараахь томъёогоор олно.

No comments:

Post a Comment