Tuesday, October 13, 2009

Олон хүчин зүйлийн корреляцийн коеффциент

Энэ корреляцийн коеффицентийг үр дүнгийн шинж тэмдэг ба хоёр болон түүнээс дээш тооны хүчин зүйлийн шинж тэмдгүүдийн хоорондын шугаман хамаарлын хүчийг тодорхойлоход жиглана. Үр дүнгийн шинж тэмдэг Y-m үзүүлэх X1, X2шинж тэмдгүүдийн нөлөөлийн хамжээг дараахь байдлаар томъёолдог. Олон хүчин зүйлийн корреляцийн коеффциент

No comments:

Post a Comment