Thursday, December 3, 2009

Тус улсын Худалдааны.......

танхимийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 2009 оны эдийн засгийн өсөлт 3.5% байх төлөвтэй байгаа ба энэ нь төлөвлөгдсөн байсан 3.3%-ийн өсөлтөөс сайжирсан байгаа юм. Бусад өндөр хөгжилтэй орнуудын эдийн засаг 2010 онд маш удаан хурдацтайгаар тэлэх хандлагатай байна. 2009 онд 3.5%-аар хумигдсан эдийн засаг 2010 онд 1.25%-аар өсөх төсөөлөлтэй байна.

No comments:

Post a Comment