Wednesday, October 21, 2009

Дэвшүүлсэн санаа 1

1. Нийт удирдлагын зардал нь 129 сая байна .Үүнээс бусад зардалд 18 сая-г царцуулсан нь нийт зардлын 7%-г эзлэж байна.Жил бүр бусад зардлыг 2%-р бууруулж ажилвал 5сая төгрөг хэмнэх болож байна.
2. 4-н өрөө түрээсэлхэд жилд 16сая төгрөг төлдөг.
Шинээр байр 8-н өрөөг барна.Нийт 320мк гэж бодоод 600$ тооцоод,мөн газар 50саяаар худалдаж авна

Санаа 2
.Зээл 5-н жилийн хугцаатай, 0,5% -н хүүтэй зээл авхад нийт зардал 382сая гарч байна.Уг барилгаа бариад 2дахь жилээс байрандаа орж 4-н өрөөг нь түрээслэн. Байраа багаар бодход 15 саяаар түрээслээд,хэмнэсэн 16 сая,тайлант үеийн цэвэр ашгаас 50 саяыг жилд хэмний\сард 4,1сая\гэхэд.
Таван жилийн дараа өрнөөсөө гач, түрээсэнд төлж байсан16-дээр түрээсэлж байгаа15сая ,жилд нэмэгдэж ашиг болж орж орнэ.

No comments:

Post a Comment