Wednesday, October 21, 2009

Тайлан 8

8 . Үдсэн хөрөнгийн элгэдлийг тооцохдоо хөрөнгийн нэр төрлөөс шалтгаалж өөр өөр хувиар бодно.Үндсэн татварын алба-тухайн байгууллаг нь орлого зарлагийн үр дүнгээр тохтоосон хувиар тооцож татварын албанд,орлогын татварыг төлөх ёстой учир,татварын тайланг улирал жилээр гаргана.

No comments:

Post a Comment