Wednesday, October 21, 2009

Онол 23

Борлуулалт хийх, авалгаа цуглуулах, бусад санхүүжилтээс мөнгө орж ирэх гэх мэт. Мөнгөн зарлагийн журнал: бэлэн мөнгөөр хийгдсэн бүх төлбрийг тусгана. Бэлэн мөнгөөр бараа матерал худалдан авах, зээлээ төлөх, өрөө барагдуулах, мөнгөн төлбөрүүд орно. Ерөнхий журнал : дээрхи 4журналын аль нэгэнд нь тусгагдаагүй ажил гүйлгээг бүртгэнэ.

No comments:

Post a Comment