Wednesday, October 21, 2009

Онол 16

Өглөгийн данс нь богино хугацаат өр бөгөөд бэлтгэн нийлүүлэгчээс зээлээр бараа үйлчилгээ авах үед үүсдэг. Компаниуд бэлтгэн нийлүүлэгч тус бүр дээр данс нээж Өглөгийн дансны туслах дэвсгэр хөтөлдөг. Хөрөнгийн татварын өглөг : Аж ахуйн нэгжүүд эзэмшиж буй хөрөнгийнхөө тодорхой хувиар засгийн газарт хөрөнгийн татвар төлж байдаг,хөрөнгийн төрлөөс хамаарч татварийн хэмжээ өөр өөр бөгөөд ихэнх тохиолдолд тухайн тайлангийн хугацаанд хэдийн хэр татвар төлөх нь тодорхойгүй байдаг тул урьд оны жишгээр бүртгэлд

No comments:

Post a Comment