Wednesday, October 21, 2009

Тайлан 5

6. Ажилчидийн тайланг бодохдоо ,ажилын цагийн тодорхойлтыг үндэслэн .ажилсан цагаар нь тооцож цалиг олгоно.Цалинг олгохдоо нийт цалингаас 10%-г НДШ –д хасаад ,үлдэгдэлээс нь 10%-г ХАОАТ бодож энэдээсээ 7000 хөнгөлж өгнө.Гарсан дүнгээс урдчилгаа цалинг хасаж үлдэгдэлийг нь олгоно. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тэтгэмжийг олгохдоо эмнэлгийн хуудсыг үндэслэн.Нийгмийн даатгалын газраа мөнгө нь тухайн байгуулгийн дансанд орж ирсэн тохиолд ХЧТАТ-г олгно.

No comments:

Post a Comment