Wednesday, October 21, 2009

Тайлан 4

5. Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайланг ,кассын орлогын ордер, кассын зарлагийн ордероос үндэслэн хийнэ.Бэлэн мөнгийг олгохыг хүссэн өргөдлийг үндэслэн кассын зарлагын ордер бичнэ.Банкнаас бэлэн мөнгө кассанд татахдаа чекийг ашгална.Мөнгөн урьдчилгааны тайлага \томилолтын урдчилгаа авсан тохиолд бичнэ.

No comments:

Post a Comment