Thursday, October 22, 2009

Хөдөлмөрийн зах зээл...

Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх эрэлт ба охиолдолд үнэ байх ёстой нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэхүйгээс хөдөлмөрийн нөөцийн үнэ өндөр байх ёстой. Макро ба микро эдийн азсагт аль алинд нь үйлдвэрлэлийн бодит хэмжээ ба үнийн түвшингийн хоорондын тэнцвэрт байдал нь нийт эрэлт нийт нийлүүлэлтийн муруйн огтолцлын цэгээр тодорхойлогдоно.

No comments:

Post a Comment