Thursday, October 22, 2009

Эх үүсвэр

Эх үүсвэрээс:өр төлбөр ньЭхний үлдэгдэлээс буурсан боловч хуримтлагдсан ашгаараа нэмэгдэж эх үүсвэр маань тэнцэж баланс барьсан байн.Орлог үр дүн орлог үр дүн ,удирдлагын зардалүйл ажилгааны бус орлог үйл ажилгааны бус зарлаг бусад орлог зарлаг нь ашигтай гарна.Өмч өөрчлөлтийн тайлан нь хуримтлагдсан ашиг ньөмнөх жилээсэ өсөж дараа жилүүдэд ашигтай ажлан гэсэн дүгнэлт гаргаж байна.

No comments:

Post a Comment