Thursday, October 22, 2009

Санхүүгийн тайлан нь ойлгожтой байх

Санхүүгийн тайлан нь ойлгожтой байх,ашигтай ,Ня-бо нь шийдвэр гаргачдыг ашигтай мэдээллээр хангах ёстой.Харьцуулсан байх ба нэг аргыг тууштай хэрэглэсэн ,материаллаг ,мэдээллийг бүрэн агуулсан, зардлын хувьд үр ашигтай байх.Ач холбогдолтой, урдчилсан таамаглал гаргах боломж олгох,цаг хугцаандаа дохирсон байх.Найдвартай ,үнэ зөв,хянуулсан ,төвийг сахисан байх ёстой.

No comments:

Post a Comment