Thursday, October 22, 2009

Олон улсын стандаарт

Олон улсын стандаартын дагуу гаргахын Монгол улсын санхүүгийн яам хүлээн зөвшөөрсөн .Санхүүгийн тайлан нь ойлгожтой байх,ашигтай ,Ня-бо нь шийдвэр гаргачдыг ашигтай мэдээллээр хангах ёстой.Харьцуулсан байх ба нэг аргыг тууштай хэрэглэсэн ,материаллаг ,мэдээллийг бүрэн агуулсан, зардлын хувьд үр ашигтай байх.

No comments:

Post a Comment