Thursday, October 22, 2009

барааны болон хүчин зүйлийн зах зээл

Хэрвээ эдийн засгийн системд урт хугацааны тэнцвэрт байдалд буй үед Ө.х бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хэвийн түвшинд барааны болон хүчин зүйлийн зах зээлүүд хоорондоо харьцаатай үед: Хэвийн ашигтай байх зардлыг нөхөх орлогыг хангахүйцаар байх

No comments:

Post a Comment