Thursday, October 22, 2009

Дүгнэлт

Санхүү бүртгэлийн хичээлийг судалж ,танилцах дадлаг хийснээр тухайн байгууллаг дээр очиж практакт байгууллагын ажил гүүлгээг хэрхэн зөв бүртгэхийг сурлаа.Санхүүгийн тайлан нь жилийн үйл ажилгааны үр дүн болон мөнгөн гүйлгээг бүх маерлаг зүйлсийн хувьд нягтлан бодох бүртэглийн олон улсын стандаартын хорооноос гарагсан санхүүгийн тайлангын олон улсын стантартын дагуу үнэн зөв илэрхийлдэг байна

No comments:

Post a Comment