Friday, November 27, 2009

word-ийн товчлууруудын хослол

Ctrl+A бүхий л текстийг сонгож харлуулна
Ctrl+B
сонгосон хэсгийг bold болгоно
Ctrl+C
сонгосон хэсгийг санах ой руу хуулна
Ctrl+X
сонгосон хэсгийг тайрч санах ойд хуулна
Ctrl+P
хэвлэх цонхыг гаргаж ирнэ
CTRL+F
хайлтын цонхыг гаргана
CTRL+I
сонгосон хэсгийг italic болгоно
CTRL+K
интернэтийн линк нэмнэ
CTRL+U
сонгосон хэсгийн доогуур зураас тавина
CTRL+V
санах ой дахь зүйлийг хуулж тавина
CTRL+Y
сүүлийн үйлдлийн дахин хэрэгжүүлнэ
CTRL+Z
сүүлийн үйлдлийг буцаана
CTRL+L
сонгосон текстийг зүүн талд жагсаана
CTRL+E
сонгосон текстийг голлуулж жагсаана
CTRL+R
сонгосон текстийг баруун талд жагсаана
CTRL+M
параграф буюу зүйлийг эмтэлж баруун тийш болгоно
CTRL+SHIFT+F
фонтыг сонгох хэсэг шууд идэвхжинэ
CTRL+SHIGT+>
сонгосон текстийн хэмжээ нэмэгдэнэ
CTRL+]
сонгосон текстийн хэмжээ 1-ээр нэмэгдэнэ
CTRL+SHIFT+<
сонгосон текстийн хэмжээ багacгана

No comments:

Post a Comment