Sunday, October 25, 2009

Зээлийн эрсдэл

Энэ нь уламжлалт эрсдэлийн нэг төрөл бөгөөд энэхүү эрсдэл нь зээлдэгч зээлээ эргүүлэн төлөхгүй байх магадлалаар хэмжигдэнэ. Зээл олгох шийдвэр гаргалт нь зээлийн тухай үр ашигтай мэдээлэл дээр үндэслэгдсэн байдаг. Эдийн засгийн болон бусад хүчин зүйлсийн өөрчлөлтүүд нь зээлдэгчийн зээлээ эргүүлэн төлөх чадварт нөлөөлөл нь арилжааны банкуудын төлбөрийн чадварт нөлөөлнө. Ихэнх арилжааны банкуудын үндсэн эрсдэлийн хүчин зүйлс нь зээлийн хэт их төвлөрүүлэлтэй холбоотой байдаг.

No comments:

Post a Comment