Sunday, October 25, 2009

Зээлийн үйл ажиллагааны аудит

Арилжааны банкуудын хүрээнд зээлийн үйл ажиллагаа ихээхэн чухал үүрэгтэй бөгөөд эдгээр нь дотроо маш олон төрөлтэй. Зээлүүд нь зээл хүсэгчийн төрөл, зорилго, төлбөрийн хугацаа болон эрсдэлээрээ хэд хэдэн ангилал болдог. Энэхүү ангилал нь менежментийн мэдээлэл, бүртгэлийн хяналт түүний тайлан илтгэлд чухал ач холбогдолтой. Ерөнхийдөө зээлүүд нь хэрэглэнчийн, бодит хөрөнгийн, арилжааны гэж ангилагдана.

No comments:

Post a Comment