Sunday, October 25, 2009

Төлбөрийн чадварын эрсдэл

Төлбөрийн чадварын эрсдэл нь арилжааны банкуудын хувьд нэг талаас активын төлбөрийн чадвар, нөгөө талаас пассив буюу эх үүсвэрийн төлбөрийн чадвартай холбогдон гарах эрсдэл юм. Энэ нь харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн анхны шаардлагыг биелүүлээгүйгээс учрах эрсдэл бөгөөд банкны гол зорилго болох ашиг олох үйл ажиллагаатай урвуу хамааралтай байдаг.

No comments:

Post a Comment