Sunday, October 25, 2009

Хэвтээ шинжилгээ

Энэхүү шинжилгээг тайлан балансын үзүүлэлт тус бүр дээр 2 болон түүнээс дээш тайлант хугацааны үзүүлэлтийг хооронд нь харьцуулах замаар хийдэг. Шинжилгээ хийснээр жишээ нь: гадны ямар нэг хүчин зүйлсийн өөрчлөлтийн улмаас өмнөх оны тайлангийн үзүүлэлт энэ тайлант хугацаанд хэрхэн яаж өөрчлөгдсөнийг, мөн хэрхэн яаж өөрчлөгдөх боломжтойг харж дүгнэлт өгөх явдал юм.

No comments:

Post a Comment