Sunday, October 25, 2009

Банкны аудит

Энэ нь банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланг шалгаж, түүнд санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэн зөв тусгасан эсэх, бизнесийн үйл ажиллагаа нь хууль, дүрэм, журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт шалгалт хийж, банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд бие даан шинжилгээ судалгаа хийж, үнэлэлт дүгнэлт, санал зөвлөгөө өгч, баталгаа гаргадаг санхүүгийн үйлчилгээний нэг хэлбэр юм.

No comments:

Post a Comment