Wednesday, December 2, 2009

Сэтгэлзүйн арга

Бизнесийн байгууллагын гишүүд болон гэрээт ажилчдын хамтын хөдөлмөрийн нэг санаа зорилго эрмэлзэлд чиглүүлэн удирдаж чадсанаар үр дүнд хүрдэг. Үүнд сэтгэлзүйн арга онцгой нөлөө үзүүлдэг. Сэтгэлзүйд цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлагын анхаарал халамж, шагнал урашуулал, халамжлан хүмүүжүүлэх арга хамаарна.

No comments:

Post a Comment