Wednesday, December 2, 2009

Эдийн засгийн арга

Зах зээлийн аж ахуйн үүсэл өөрчлөлт хөгжилд нь өөрийн дотоод агуулга мөн чанараас урган гарч түүгээр тодорхойлогдсон эдийн засгийн бодит хуулийн дагуу явагддаг. Цар хүрээний хувьд их, бага ямар нэг төрлийн бизнес эрхлэгчид эдийн засгийн хууль категорууд таниж мэдсэнээр аж ахуйг эрхлэн хөтөлж явуулдаг.Энэ нь эдийн засгийн удирдлагын арга болно.

No comments:

Post a Comment