Wednesday, December 2, 2009

Компаний тухай

Компаний хувь нийлүүлэгч нь зөвхөн компанид оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр буюу эзэмшиж байгаа хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээдэг.Өөрөөр хэлбэл хувь нийлүүлэгчдийн хувийн өмчийн хөрөнгийг компаний өрөнд хувааж болохгүй.Үүгээрээ хувиараа эрхлэх аж ахуй, нөхөрлөл, хоршооноос ялгаатай компаний давуу тал нь юм.

No comments:

Post a Comment