Wednesday, December 2, 2009

Банкны тухай

Төв банк бол улсын хэмжээнд төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага юм. Бусдын мөнгөн хөрөнгийг хуримтлуулан хадгалах өөрийн нэрийн өмнөөс зээл олгох төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдийг банк гэнэ.Төсвөөс санхүүждэг шашны болон олон нийтийн байгууллага,энэрэнгүй үйлсийн сангаас бусад хуулийн этгээд,иргэн банк үүсгэн байгуулж болно.

No comments:

Post a Comment