Wednesday, December 9, 2009

Хямарлаас гарах3

"4 орны удирдагчдын уулзалтаар ямар нэгэн чухал дохио өгөх эрмэлзэлтэй гэж хэлж байгааг би сайшааж байна. Нэгдүгээр дохио нь 4 орон хамтын ажиллагаа өрнүүлж, өөрийгөө ганцаардуулахгүй, хямралаас гарахыг харуулах. Хоёр дахь дохио нь 4 орон эдийн засгийн хамтын ашиг сонирхолтой, энэхүү ашиг сонирхол нь ямар нэгэн ач холбогдлоороо хөгжсөн орнуудын ашиг сонирхолтой адилгүй гэдгийг харуулах болно гэж би үзэж байна" гэж тэр тэмдэглэжээ.

Өнөөгийн эдийн засгийн хямралын байдалд, 4 орны удирдагчид энэ уулзалтаар, цаашид хамтран ажиллаж банк санхүүгийн хямралтай хамтаар тэмцэхийг эрэн хайх болно./Баясгалан орчуулав/

No comments:

Post a Comment