Wednesday, December 9, 2009

ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГ9

Хөдөө аж ахуйн банкинд бүтцийн өөрчлөлт хийх талаар Засгийн газар, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан ажиллаж санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлснээр тус банкны санхүү төлбөрийн чадвар өмнөх онуудтай харьцуулахад эрс дээшилсэн нь хөдөө орон нутагт харилцагчдын банкинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхэд гол нөлөө үзүүлэв. Банкны системийн хэмжээгээр өөрийн хөрөнгө нийт активийн зохистой харьцаа 2001 оны эцэст 24.6, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар 48.5 хувьтай байгаа нь Монголбанкаас тогтоосон хэмжээ, олон улсын жишгээс өндөр байгаа бөгөөд банкны системийн санхүү төлбөрийн чадвар сайн байгааг харуулж байна.
Өнгөрсөн онд банкны салбарын

No comments:

Post a Comment