Wednesday, December 9, 2009

Эрдэнэшишийн ген тооны хувьд хүний генээс их


Эрдэнэшишийн ген тооны хувьд хүний генээс их
Эрдэмтэд эрдэнэшишийн генийг судлан Хүний генээс их болохыг тооцоолов. Эрдэнэшишийн навч нь гэхэд 32 мянган гентэй болохыг 4 жилийн судалгаагаар гаргав. Харин хүн нь 20 мянга гаруй гентэй байна (2007 онд гаргасан). Вашингтоны Сент-Луисын Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтан нар энэхүү нээлтийг тус ургамалын үржил шимийг дээшлүүлэхэд ашиглаж болох талтай ба энэ нь тухайн үедээ хоол хүнс болон шатахууныг хэрэгцээг хангахад нэмэр болно. Харин хүний геномыг гаргаснаар өвчлөлүүдийн онош, эмчилгээний арга барилыг тогтооход чухал гэнэ.

No comments:

Post a Comment