Wednesday, December 9, 2009

хөгжилийн түүх

Биеийн тогтмол халуунтай болсон нь мөстлийн хэцүү нөхцөлийг даван туулж алс хүйтэн бүсэнд нэвтрэх болов. Энэ хоёр бүлэг амжилттай хөгжин шувуу агаарын дэлэнтэн газрын янз бүрийн орчныг эзэмшихэд араморфоз идиоадаптаци хоёрын аль аль нь нөлөөлжээ. Нугаламтны эволюцийн онцгой чухал ароморфоз бол уураг тархи үүссэн их тархи давхрааны дэвшил хөгжил юм.

Энэ бүхэн байгалийн амьтны мэдрэлийн үйл ажиллагааны төвшинг эрс дээшлүүлж нөхцөлт рефлексийн тогтолцоог нарийсган боловсронгуй болгож зан төрхийн олон хэлбэрийг бий болгосон байна. Ароморфоз эвалюц адгуусан өвгөөс хүнийг үүсгэсэн юм. Антропоген буюу хүнтний галавт амьтний ертөнцийн одоогийн төрх бүрэлдэн тогтсон байна.

No comments:

Post a Comment